S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

YENİ KAYIT

 • Yeni kayıt tarihlerini nereden öğrenebilirim?

  Yeni Kayıt tarihleri ÖSYM Başkanlığı tarafından belirlenerek her yıl için hazırlanan ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer almaktadır. Ayrıca Üniversitemizin internet sayfasına girerek de öğrenebilirsiniz.
 • Üniversitemizde yeni kayıt işlemleri nasıl yapılıyor?

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda belirtilen tarihler arasında e-devlet üzerinden kayıt yaptıracaklardır. Kayıt işlemini e-devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen öğrenciler, Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen tarihler arasında kazanmış oldukları okullara şahsen başvuru yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

 • Öğrenci adayları üniversiteye yeni kaydını süresi içerisinde yaptırmazsa ne olur?

Yeni kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci adayları, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

 • Öğrenci adayları yeni kayıt işlemlerini kendisi mi yaptırmak zorundadır?

Üniversitemize yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında e-devlet üzerinden kayıt yaptıracaklardır. e-devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen öğrenciler kazanmış oldukları okullara belirlenen tarihlerde şahsen başvuru yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

 • İlk kayıtta ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge isteniyor mu?

Üniversitemizce, ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgelerinden başka belge istenebilmektedir, bu belgeler Üniversitemizin internet sayfasında yayımlanmaktadır.

 • Üniversiteye ilk kez kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri de var mı?

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ve kayıtlı olan tüm öğrencilerimiz, her Eğitim Öğretim Yılı için Akademik Takvim ile belirlenen tarihler arasında Ders kayıt işlemlerini güz yarıyılı ve bahar yarıyılı için Öğrenci Otomasyonu sisteminden yapmak zorundadırlar. Detaylı bilgi için http://oidb.akdeniz.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

DERS KAYIT ve KAYIT YENİLEME

Dersler

MADDE 13 – (1) Dersler; zorunlu, seçmeli ve ortak derslerden oluşur.

  1. Zorunlu dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu

  2. Seçmeli dersler: Öğrencinin kaydolduğu programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir.

Derslerin kredi değeri ve saati

MADDE 11 – (1) Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir.

  1. Ulusal kredinin hesaplanmasında; teorik derslere o dersin haftalık ders saati sayısı kadar kredi Uygulamalı derslere o dersin haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Uygulamalı ve teorik dersin kredisi; o dersin haftalık uygulama saatinin yarısıyla, teorik saatinin toplanmasından elde edilir.

  2. AKTS Kredisi, bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre ilgili dersin ne kadarlık çalışma gerektirdiğini belirten sayıdır.

        (2) Teorik ve uygulamalı derslerin her bir ders saati süresi 50 dakikadır.

Ders kaydı ne zaman ve nasıl yapılır ders kaydımı yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Kayıt yenileme

MADDE 25 – (1) Öğrenciler her yıl/yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrencinin kayıt yenileyebilmesi için aşağıdaki her iki koşulun da gerçekleşmiş olması gereklidir.

  1. Bu Yönetmeliğe uygun olarak ders kaydını otomasyon sisteminde yaptırması ve

  2. Kayıt yaptırdığı derslere göre, Kanunun 46. maddesi ve ilgili mevzuat gereği belirlenen katkı tutarını ödemiş olması gerekir.

Fakültemize yeni kayıtlı öğrenciler ders kayıtlarını, ilgili dönem başlarında OBS sistemi tarafından seçip danışmanına onaylatmak zorundadır. Ara sınıf öğrencileri ders kayıtlarında; Öncelikle alttan kalan dersler alınır. Ders kaydının OBS sisteminden danışmanına onaylatılması gerekir. Devam zorunluluğu olan derslerde kısmen de olsa çakışan dersler alınamaz. Çakışma durumunda öncelikle alınması gereken ders tekrar edilen derstir.

Ders Tekrarı

MADDE 36 – (1) Bir dersten devamsızlıktan kalan veya bir dersi alması gereken yıl/yarıyılda alamayan/almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yıl/yarıyılda almak zorundadır.

 • Öğrenciler, GANO yükseltmek için daha önce aldıkları ve başardıkları derslere kayıt yapabilir. Öğrencinin bu dersler için belirlenen yıl/yarıyıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.

 • Ders ve/veya uygulamada devam şartlarını yerine getirmiş olan ancak başarısızlık nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin bu dersler için belirlenen yıl/yarıyıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi

 • Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve GANO hesabında bu son not kullanılır.

Ders kaydımı zamanında yapamadım ne yapmam gerekir.

Öğrenciler http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/formlar/ adresinden Gecikmeli Ders Kaydı (Ekle-Sil) Formu'nu doldurarak bölüm öğrenci işleri (Bölüm Sekreterliğe) vermeleri gerekmektedir.

Ders kaydı yaptırmasam ne olur?

Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu süre öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

Ders seçimlerimde maksimum kaç AKTS seçme hakkım var?

Bir öğrencinin alabileceği her dönem için Maksimum 30 AKTS kredidir. Fakat öğrencinin yükseltme amaçlı olarak alınan, önceki yarıyıl/yılda devam koşulu yerine getirilmiş veya devamsızlıktan başarısız olunan ve daha önce almadığı dersler dâhil, alınan tüm derslerin AKTS kredilerinin toplamı her bir yarıyıl için 50 AKTS kredi değerini ve haftalık 40 ders saatini geçemez.

Dersten nasıl çekilebilirim?

Öğrenciler  http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/formlar/  adresinden doldurarak kayıtlı bulundukları yarıyıl derslerinden en fazla iki tanesinden yazılı başvuru yapmak şartıyla danışmanın uygun görüşü ve bölüm başkanının onayı ile akademik takvimde belirtilen dersten çekilme son gününe kadar çekilebilirler.

Üst yarıyıldan nasıl ders alabilirim?

Öğrenci, alt yarıyıllardaki tüm dersleri alıp başarmak koşuluyla GANO’su 3.00 ve üzerinde ise bir üst yarıyıldan ders alabilir.

Devamsızlık hakkım ne kadar?

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az % 70, uygulamalı dersler için % 80’dir. Rapor veya disiplin cezasıyla Üniversiteden uzaklaştırma dahil, herhangi bir gerekçeyle bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

Sağlık raporu ders devamsızlığım için geçerli mi?

Sağlık raporu derslerin devamsızlığında geçerli değildir.

DERSLERDEN MUAFİYET

Daha önce başka üniversiteden aldığım derslerden nasıl muaf olabilirim?

MADDE 19 – (1) Muafiyet talepleri; öğrencinin Üniversiteye ilk kaydında ya da derslerin başlamasını takip eden beşinci iş günü dâhil yapılır. Süresi içerisinde muafiyet talebinde bulunmayan öğrenci ilgili dönemin tüm derslerinden sorumludur.

Ders içeriklerini nerden alabilirim.

Fakültemiz http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/ogrenci-islemleri/ adresinden her bölümümüze ait derslerin içeriği temin edebilirler.

ÖĞRENİME ARA İZNİ (KAYIT DONDURMA)

Öğrenimime bir süre ara vermek istiyorum. Ne yapmam gerekir.

Mazeretiniz sebebi ile (sağlık, ekonomik, ailevi v.b.) eğitiminize bir süre ara vermeniz gerekiyor   ise  http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/formlar/adresinden     Ögrenime   Ara   Izni Talep  formu  doldurarak  varsa  ekli  belgelerle  birlikte  Edebiyat  Fakültesi  Evrak  Kayıt Birimine  Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen “Öğrenime Ara  İzni  Başvurusu  İçin Son  Gün”  tarihine  kadar başvuru yapmanız gerekir. Bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir.  İzinli olunan  dönem  öğretim   süresinden   sayılmaz.   Bu   süre  içinde   öğrenciler, öğrencilik  haklarından  yararlanamazlar.

KAYIT SİLDİRME

Kendi İsteğim ile kaydımı nasıl sildirebilirim?

Fakültemizden kendi isteği ile ayrılmak isteyen öğrenci http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/formlar/ adresinden Kayıt Sildirme Talep Formu'nu doldurarak kayıtlı olduğunuz bölüm öğrenci işleri (Bölüm Sekreterliğine) birimine başvurmanız halinde kayıt silme işlemi gerçekleşir.

SINAVLAR

Sınavlar ve sonuçlarının ilanı

MADDE 30 – (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yıl/yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavından oluşur. Sınav tarihleri fakültemiz http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilir. Sınav sonuçları dersi yürüten öğretim elemanları tarafından OBS sistemine girilir. Öğrenci kendi OBS sisteminden girilen sınav notlarını görür.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkım Var mı?

Öğrenciler sınav sonuçlarına http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/formlar/ adresinden Sınav Notu Yeniden Değerlendirme Formunu doldurarak, ilanından itibaren üç iş günü içinde ilgili bölüm öğrenci işleri (Bölüm Sekreterliğine) birimine vererek maddi hata yönünden itiraz edebilir.

Hangi Durumlarda Mazeret Sınav Hakkımı Kullanabilirim?

  • Öğrencinin sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıklailgili mazeretlerinin olması,
  • Birinci derece yakınlarının/eşinin, kardeşin ölümü veya bunların ağır hastalık durumunubelgelendirmesi,
  • Sınavları kapsayan tarihlerde, bu süre içinde devamsızlıktan kalmamak koşuluyla tutukluluk halinde,
  • Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince görevli olmaları,
  • Aynı gün ve saatte sınavların çakışması ve öğrencinin ilgili sınav periyodu başlamadanyazılı başvurusuna rağmen çakışmanın giderilememesi,
  • İlgili yönetim kurulunun geçerli kabul edebileceği diğer nedenlerin ortaya çıkması

Ara Sınava giremedim ne yapmam gerekir.

Ara sınavlara ve yarıyıl sonu sınavlarına giremeyen öğrenciler http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/formlar/ adresinden Mazeret Sınavı Başvuru Formu'nu doldurarak giremedikleri sınavlar için mazeret süreleri bitiminden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde ilgili bölüm öğrenci işleri (Bölüm Sekreterliğine) birimine dilekçe ve belge ile yazılı olarak başvurur. Dilekçeler Bölümde oluşturulan komisyon tarafından incelenerek Dekanlığa bildirilir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler sınav haklarını bölüm tarafından belirlenen tarihler arasında kullanır. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

Yarıyıl sonu giremedim ne yapmam gerekir.

Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı (*)

Madde 13 – (1) Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı: İlgili yarıyıl veya yılda almış oldukları ders/derslerin yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilerden yıl/yarıyıl sonu sınavında başarısız olanlarla, sınava girme şartlarını sağladığı halde yıl/yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya notunu yükseltmek isteyen öğrencilere her ders için yıl/yarıyıl sonu sınavı yerine tanınan bütünleme sınavı hakkıdır. Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı başarı notu, ilgili ders için aktif dönemde kayıtlı olduğu ders şubesinin değerlendirme biçimi ile değerlendirilir.

(2) Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavına girme şartlarını sağlayan ancak başvuru yapmayan öğrenci yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı hakkından yararlanamaz. Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavına başvuru yapan ve sınav girme şartını sağlayan öğrencinin yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavından almış olduğu not, son not olarak geçerlidir. Sınava girmemesi durumunda son notu sınava girmedi(başarısız) olarak değerlendirilir.

Başarı notu nasıl hesaplanır?

MADDE 34 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, kişisel gelişim amacıyla alınan dersler hariç diğer tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Başarı durumuna ilişkin diğer esaslar şunlardır:

a) GANO; ilgili derslerden, bu Yönetmeliğin 32.nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre alınmış harfli başarı notlarının, her birinin karşılığı olan başarı katsayılarının, o dersin AKTS kredisi ile çarpılarak bulunan sayıların toplamının, aynı derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle

Mezuniyet Aşamasında;

  1. GANO’su 2.25 ve üzerinde olan öğrencilerin DC harf notları,

  2. GANO’su 2.50 ve üzerinde olan öğrencilerin DD harf notları koşullu başarılı olur ve mezun

Başarılı/Başarısızlık Durumu nedir?

MADDE 35 – (1) Öğrencinin başarı/başarısızlık durumu her yıl/yarıyıl sonunda GANO hesaplanarak belirlenir. GANO’su 2.00 ve üzerinde olan öğrenci başarılıdır. GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrenci başarısızdır, bu durumdaki öğrencilere akademik yetersizlik uyarısı yapılır. GANO’su 1.80’in altına düşen öğrenciye, ilgili mevzuat hükümleri ve düzenlemelere göre uygulama yapılır.

 • Genel ağırlıklı not ortalamasını 2.00 veya üzerine çıkaran öğrencinin akademik yetersizlik uyarısı kaldırılır.

 • Öğrencinin akademik yetersizlik durumunda geçen süre bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öğretim süresinden sayılır.

Tek Ders Sınavına Nasıl Girebilirim?

Mezuniyetleri için devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş öğrenciler fakültemiz web sayfasında bulunan başvuru linkinden müracaat eder. Tek ders sınav tarih ve saati her dönem sonunda  Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YATAY GEÇİŞ

Kimler ne zaman yatay geçiş yapabilir?

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri ne zamandır?

Her Eğitim Öğretim Yılında Güz ve Bahar Yarıyılı olmak üzere Üniversitemiz Akademik Takviminde belirlenen Yatay Geçiş Başvuruları ve Kayıtları tarihlerine göre yapılmaktadır.

 1. Güz Yarıyılı için; Önlisans ve lisans diploma programlarına Genel ağırlıklı not ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında online olarak başvurulur. 

 2. Bahar Yarıyılı için; Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ile Lisans programlarına öğrenci alınmayacak olup; Önlisans programlarına başvuru yapacak öğrenciler Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru kapsamında online olarak başvurulur. Detaylı bilgi için http://oidb.akdeniz.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Yurtiçindeki bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş olanağı var mı?

 1. a) Yurtiçindeki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemiz Önlisans ve Lisans diploma programlarına genel ağırlıklı not ortalaması ile yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları programda genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 2.00 ve başarısız dersinin olmaması         gereklidir. Detaylı bilgi için http://oidb.akdeniz.edu.tr/adresinden ulaşılabilir.

Yurtdışındaki bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi’ne yatay geçiş olanağı var mı?

Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan Üniversitemiz Önlisans ve Lisans diploma programlarına genel ağırlıklı not ortalaması ile yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları programda genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 ve başarısız dersinin olmaması   gereklidir. Detaylı bilgi için http://oidb.akdeniz.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

ÇİFT ANADAL-YANDAL

Çift anadal ve yandal programı nasıl yapabilirim? Çift anadal lisans programları

MADDE 42 – (1) Çift anadal programları bilim alanları yakın olan ön lisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile açılabilir ve Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.

Yandal programları

MADDE 43 – (1) Yan dal programları lisans öğrenimini başarıyla yürütmekte olan bir öğrencinin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında bilgilenmek üzere sınırlı öğrenim görmesini sağlayan sertifika amaçlı eğitim-öğretim programıdır. Bu programlar Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür. Detaylı bilgi için http://edebiyat.akdeniz.edu.tr/ adresini takip edebilirsiniz.

Erasmus-Mevlana-Farabi Değişim Programları 

Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilir. Detaylı bilgi için “Uluslararası ilişkiler” ofisinin web sitesini (http://uio.akdeniz.edu.tr/tr) ziyaret ediniz.

DİĞER KONULAR

Fakültemiz öğrenci işlerinin çalışma saatleri kaçtır?

Fakültemiz Bölüm Öğrenci İşleri ofisleri (Bölüm Sekreterlikleri) hafta içi saat 08.30-17.15 arasında hizmet vermektedir.

Öğrenci Belgesi, Transkript vb. gibi belgeleri nasıl alabilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) sisteminden hangi belgeyi almak istiyorsanız e-devlet üzerinden veya fakültemiz Bölüm öğrenci işlerinden (Bölüm Sekreterlikleri) alabilirsiniz.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) şifremi hatırlayamıyorum ne yapmam gerekir?

OBS’ye giriş şifresini unutan/kaybeden öğrencilerin, https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrenci/ adresindeki ekrandan “şifremi unuttum” butonuna tıklayarak karşılarına gelen soruları cevaplamaları durumunda sistemde kayıtlı e-posta adreslerine yeni şifre gönderilecektir. Sistemde e-posta adresi bulunmayan öğrencilerimizin öğrenci kimlikleri ile Fakültemiz bölüm öğrenci işleri (Bölüm Sekreterlikleri) birimine şahsen başvurmaları ve yeni şifre almaları gerekmektedir.

Üniversitemizde kullanılan e-durom şifresini almam için ne yapmam gerekir.

Kullanıcı ve şifrenizi http://ekampus.akdeniz.edu.tr/hesap/sifre.aspx adresinden alabilirsiniz.

Akademik Takvim nedir nereden Ulaşabilirim?

Akademik Takvim, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için saptanır ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanır. Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri Akademik Takvim’de belirtilir. Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi vb. konularda takvime uymaları zorunludur.

Akademik Takvime http://oidb.akdeniz.edu.tr/akademik-takvim/ adresinden ulaşılabilirsiniz.

Öğrenim süresi nedir?

MADDE 10 – (1) Kanunun 44 üncü maddesi ile belirlenen diploma programlarının normal öğrenim süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, diploma programına ilişkin derslerin ilk alındığı dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarında azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında azami dokuz yıldır. Hazırlık  eğitim süresi  azami iki yıldır.

(2) Yukarıda belirtilen süreler içinde mezun olamayanlar; Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı tutarını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senato Kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Öğrenci Danışmanlığı nedir? Danışmanımı nasıl öğrenebilirim?

Her öğrenciye; Yönetmeliğe uygun bir akademik program izlemesini sağlamak üzere, ilgili alt kurulun önerisiyle ilgili yönetim kurulu tarafından görevlendirilen bir öğretim elemanı danışman olarak atanır. Danışman, sorumluluğuna verilen öğrencilerin eğitim- öğretim ve yönetsel sorunlarının çözümüne rehberlik eder ve görevini Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütür. Danışmanınızın kim olduğunu Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’nden öğrenebilirsiniz.

Fakültenizde hangi bölümlerinde yabancı dil hazırlık programı zorunludur?

Fakültemizde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde İngilizce Hazırlık, Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde Almanca Hazırlık ve Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde Rusça Hazırlık Eğitimi uygulanmaktadır.

Kimlik kartımı kaybettim yenisini nasıl alabilirim?

Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir elektronik kimlik kartı verilir. Kimlik kartını kaybeden öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurduğu takdirde; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

Askerlik İşlemlerimi Nasıl Yapabilirim?

Askerlik işleri ile işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Askerlik ile ilgili herhangi bir sorunu olan öğrencilerimiz Bölümünüz öğrenci işleri (Bölüm sekreterliği) biriminizden çözebilirler.

Muafiyet sınavları hangi dersler için geçerli?

Senato tarafından belirlenen dersler için ilgili birimler muafiyet sınavı açabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile muaf tutulur. Üniversitemizde İngilizce I- II ve Temel Bilgi Teknolojileri dersleri için muafiyet sınavları açılmaktadır.

Mezuniyet aşamasındayım ne yapabilirim?

Herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Mezuniyet işlemi bölüm öğrenci işleri (Bölüm Sekreterliği) birimi tarafından başlatılır. Kütüphane Daire Başkanlığı (Kitap vb.) ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (Katkı veya öğrenim ücretinizin) olup olmadığını kontrol ederek danışmana onaya sunulur danışman tarafından onay verildikten sonra mezuniyet işleminiz tamamlanmış olur.

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını;

Öğrencilerimizin sağlık tedavisi, Öğrencilerimizin ders dışı faaliyetleri değerlendirilmesi için spor ve kültür topluluklarına üye olarak ders dışı faaliyetlerine katılabilir. Ayrıca öğrencilerimizin beslenme, burs, kısmi zamanlı çalışma ve öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığının korunması vb. gibi öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayan idari bir birimdir. Detaylı bilgi için http://sks.akdeniz.edu.tr/tr adresinden öğrenilebilir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı;

Üniversitemiz öğrencilerinin ihtiyaç duydukları kitap, yayın vb. gibi karşılayan idari bir birimdir. Detaylı bilgi için http://kutuphane.akdeniz.edu.tr/ adresinden öğrenilebilir.

Öğrenci olarak uymam gereken disiplin kuralları nelerdir?

Öğrencilerimizin uyması gereken disiplin kuralları Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Yüksek lisans başvuruları için nereden bilgi alabilirim?

Yüksek lisans başvuru ve kontenjanlarla ilgili sorularınız için Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’ne ulaşmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/ veya http://akdenizarastirmalari.akdeniz.edu.tr/ adresinden öğrenilebilir.

Eklenme tarihi :8.09.2022 00:37:34
Son güncelleme : 13.04.2023 09:34:36