Bölüm Hakkında

Bölüm Hakkında

TARİHÇE

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat  Fakültesi Coğrafya Bölümü ,2015-2016 Eğitim Öğretim yılına 41 Örgün Öğretim Lisans öğrencisi, 20 Yüksek Lisans öğrencisi,2 yabancı uyruklu Yüksek Lisans öğrencisi ile eğitime başlamıştır.

Fiziki Coğrafya, Beşeri  Coğrafya ve İktisadi, Türkiye Coğrafyası ve Bölgesel Coğrafya adlarını taşıyan dört Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır.

Bölümden mezun olan öğrencilere Coğrafyacı unvanı verilir. Mezunlarımız Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hizmetleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı vb. gibi resmi kuruluşlar ile Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilmektedir. Mezunlarımız, bölge planlama çalışmalarında ve belediyelerin planlama faaliyetlerinde görev yapabilmektedirler.

Coğrafya mezunlarının devam ettiği lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programı Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.

MİSYON

Coğrafya Bölümü, coğrafya biliminin tanımı ve amaçları doğrultusunda, yeryüzünde bulunan fiziki ve beşeri olay ve olguların birbirleri arasındaki ilişkilerin, bu ilişkilerin neden olduğu gelişim ve değişimlerin, yine fiziki ve beşeri objelerin mekansal dağılımlarının, bu dağılıma neden olan başlıca faktörlerin incelenmesi ve ortaya koyulmasında, güncel teknik ve metodları kullanabilen, coğrafi bir bakış açısı ile çevresini gözlemleme ve yorumlama kabiliyetini kazanmış, bu kazanımlarını ulusal ve uluslararası platformlarda akademik bilgiye dönüştürebilen, sosyo-kültürel, ekonomik, politik, etnik ve doğal problemleri coğrafi bir perspektif ile değerlendirme yetisine sahip coğrafyacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

VİZYON

Coğrafyanın ilke ve prensiplerini benimsemiş, bilimsel düşünen, çevreyi bir bütün olarak algılayan, iyi düzeyde mantıksal sentez yapabilen, analitik düşünmeye sahip, her türlü iş koşullarına uyum sağlayabilen yenilikçi öğrenciler yetiştirmektir. Evrensel bilim, evrensel düşünce ve gelişim çerçevesinde, ulusal ve uluslararası projelerde yer almayı hedefleyen, geleceğin akademisyenleri olabilecek alt yapıyı oluşturmada tercih edilmeyi isteyen öğrencilere  bilgi yayımcı bir bilim insanı olma niteliğini kazandırmaktır.

Misyon

Temel bilimlerin ve hümanitas kavramının evrensel ilkelerinden hareket eden Fakültemizin misyonu ‘quare verum / gerçeği araştırmak’tır. Bunu yaparken, gerek Temel gerekse Sosyal bilimler açısından ‘rerum causas cognoscere / olayların nedenlerini düşün’, kaidesinden hareketle uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bilimsel üretim yapmaktır.

Vizyon

Atatürk İlke ve Devrimleri’ni rehber edinmiş, bunların kararlılıkla Türk Sosyal Hayatı’nda uygulanması için Temel ve Sosyal bilim alanlarını kullanarak harekete geçirmektir. Bu şekilde Temel ve Sosyal bilimlerin evrensel ilkelerinden hareketle, Birim bünyesindeki Öğretim Elemanı ve öğrencilerinin uluslararası bir bilinç ve eğilime sahip olmalarını sağlamaktır.Fakültemizin amacı, bugünün olduğu kadar geleceğin dünyasında da başarı koşullarını kavramış bireyler olarak yetiştirmek, Hedefimiz, araştırma faaliyetleri yapan; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel yarara dönüştüren; duyarlı, ilgili ve uluslararası konum kazanmış bir fakülte olmak.Ulusumuzun geleceği olan gençlerimizi laik, demokratik Cumhuriyetimizin çağdaş değerlerine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ilkeli, Özgüveni ve sosyal çevreyle işbirliği içinde hareket eden bireyler olarak yetiştirmek ve çağdaş bilgilerle donatmak.

İletişim

Adres:
Akdeniz Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE
Tel: 0242 310 23 34
Tel: 0242 310 22 87 (Fax)